Termin szkolenia:

– 25 września 2021 r. godz. 8.00

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest udział co najmniej 10 osób w grupie.

Miejsce szkolenia: Siedziba WORD w Łodzi ul. Nowy Józefów 52.

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do kierowania: rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje Oddział BRD i Szkoleń w godzinach pracy WORD w Łodzi. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie na co najmniej 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem zajęć „Karty zgłoszenia na szkolenie…” z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;

Udział w szkoleniu jest odpłatny i wynosi 110 zł.

W dniu szkolenia należy okazać legitymację szkolną lub dokument tożsamości oraz przekazać jedną fotografię o wymiarach 45mm x 35mm.

Szkolenie jest jednodniowe. Po zrealizowaniu zajęć określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie uzyskiwania karty rowerowej będzie przeprowadzany egzamin zgodny z §14 i §15 ww. rozporządzenia, składający się z:

  • a) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań;
  • b) części praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, WORD Łódź wydaje uczestnikowi nieodpłatnie kartę rowerową, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 42 678 61 11 lub 695 141 900.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r, poz. 1212)
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512 )