Podziel się

Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Przyjdź nawet rok wcześniej a zapłacisz mniej

Promocja dla przedłużających uprawnienia

Kurs ADR doskonalący możesz odbyć w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

Otrzymujesz uprawnienia na kolejne 5 lat od daty kończącej ważność aktualnego zaświadczenia. Nic nie tracisz, a zyskujesz czas, pieniądze i pewność posiadania ważnych uprawnień (poniżej znajdziesz ceny kursu doskonalącego).


Dostępne terminy

podstawy – 3 – 6 grudnia 2019 r. (godz. 8.00-14.30)

cysterny – 6, 9, 10 grudnia 2019 r. (godz. 8.00-14.30)

egzamin – 10 grudnia 2019 r. (godz. 16.00)


Zapisz sięformularz_on-line

 • Wypełnij formularz zgłoszenia (online) lub
 • Prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia (pdf)
  na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub
 • Skontaktuj się z nami telefonicznie
  (pn-pt, godz. 7.30 – 15.30)
  – 42/678 61 11, 
  695 141 900

Opłata

Opłatę za szkolenie można wnieść przelewem na konto WORD w Łodzi w tytule wpisując „Kurs ADR” lub w punkcie kasowym dostępnym w godzinach pracy Ośrodka (gotówkowo, prowizja wynosi 3 zł).

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Potwierdzenie wpłaty prosimy przekazać do Oddziału Szkoleń i BRD
w dniu rozpoczęcia szkolenia


Rodzaje kursów

KURS POCZĄTKOWY – dla kierowców nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR.

Kursy organizowane są w zakresie:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny + min. 1 godzina) – 400,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
  w cysternach (16 godzin + min. 1 godzina) – 350,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
  klasy 1 – materiały wybuchowe (8 godzin) – max. 650,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
  klasy 7 – materiały promieniotwórcze (8 godzin) – max. 650,00 zł/osobę

Zaświadczenia ADR wydawane jest na okres 5 lat od daty zdania egzaminu.


KURS DOSKONALĄCY – dla kierowców przedłużających ważność zaświadczenia ADR.

Ważność zaświadczenia przedłuża się na okres kolejnych 5 lat licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (16 godzin + min. 1 godzina) – 250,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
  w cysternach (8 godzin + min. 1 godzina) – 200,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały wybuchowe (5 godzin) – max. 650,00 zł/osobę
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze (5 godzin) – max. 650,00 zł/osobę

Cel

Przygotowanie kierowcy do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Kierowca przewożący towary niebezpieczne ma obowiązek posiadania zaświadczenia ADR potwierdzającego uprawnienie do przewozu takich towarów.

Uprawnienia uzyskuje się poprzez pozytywne zaliczenie egzaminu. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować naszych kursantów do pracy kierowcy przewożącego towary niebezpieczne, jak i do zaliczenia państwowego egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Marszałkowski.

Nasi klienci doceniają wykorzystywane przez nas metody szkoleniowe za ich skuteczność, którą potwierdza 100% zdawalność.

Poznaj dokument ADR:

http://info-car.pl/infocar/adr/poznaj-dokument-adr.html

Kryteria

 • W kursie może uczestniczyć kierowca, który ukończył 21 lat
 • Spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy


Program

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny wskazany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29.05.2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 315)

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

b) główne rodzaje zagrożeń,

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,

f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

g) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

i) zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,

j) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

k) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,

l) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

m) manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,

n) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

o) ochrona towarów niebezpiecznych

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,

b) szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Skomentuj

komentarze