Z dniem 1 lipca 2023r. zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy –Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123) zlikwidowano opłaty ewidencyjne (50 gr lub 1 zł) które stanowiły przychód Funduszu –Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłaty były pobierane przy wydawaniu, wymianie lub zwrocie wszelkich dokumentów związanych z ruchem drogowym – czyli wtedy gdy wymagało to zmiany danych o pojeździe lub zmiany w danych o uprawnieniach kierowcy znajdujących się w bazie CEPiK. Zmiany w CEPIK wymagały również wpisy w wydanych już dokumentach i tam również pojawiała się opłata ewidencyjna.

Opłata ewidencyjna była również warunkiem np. zwrotu prawa jazdy, które było czasowo zatrzymane. Ponieważ dokument zatrzymywany jest obecnie tylko przez wpis w systemie teleinformatycznym, wiele osób, fizycznie ciągle dokument posiadając, zapominało o wykonaniu czynności administracyjnych związanych ze złożeniem stosownego wniosku i opłaty ewidencyjnej. Skutkowało to brakiem zwrotu prawa jazdy. Obecnie niknie obowiązek wniesienia opłaty ewidencyjnej ale nie wizyty w urzędzie.

W nowelizacji pojawiły się zapisy, że zwrot prawa jazdy nastąpi automatycznie gdy prawo jazdy zostanie zatrzymane czasowo na 3 lub 6 miesięcy po upływie tego terminu. Dotyczy to np. sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Niestety wejście w życie tego udogodnienia jest uzależnione od komunikatu w „Monitorze Polskim” ministra właściwego do spraw Informatyzacji o gotowości systemu teleinformatycznego. W praktyce nie jest więc wiadomo kiedy przepis stanie się użyteczny.