Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców

– w zakresie kategorii B prawa jazdy 


Planowane rozpoczęcie kursu

– spotkanie informacyjno-organizacyjne:

UWAGA! Kurs odwołany ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników

 12 kwietnia 2024 r., godz. 16.00

zadzwoń – (42) 678 61 11, 695 141 900


Cel

Chcesz zacząć pracować jako egzaminator przyszłych kierowców? Bliskie Ci są idee bezpieczeństwa drogowego, a do tego pragniesz mieć stabilną pensję i zatrudnienie.

Przyjdź na kurs dla kandydatów na egzaminatorów, który przygotuje Cię do wykonywania tego zawodu.

W czasie zajęć zdobędziesz wiedzę m.in. o:

 • technice i taktyce jazdy;
 • psychologii kierowcy oraz dydaktyce;
 • przepisach ruchu drogowego;
 • bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 • zasadach prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyce zawodu egzaminatora.

Odbędziesz również praktykę egzaminatorską w czasie egzaminów państwowych przeprowadzanych w naszym ośrodku.

Cena  

 • 4400 zł za udział w kursie

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Czas trwania

5 miesięcy, w tym:

– 154 godziny zajęć teoretycznych
– co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych w tym uczestnictwo w 20 egzaminach praktycznych w charakterze obserwatora
– przeprowadzenie 10 egzaminów

Kryteria

 • ukończenie 23 lat;
 • co najmniej wykształcenie średnie;
 • prawo jazdy kategorii B posiadane przez okres co najmniej 3 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu egzaminatora potwierdzone odpowiednimi orzeczeniami;
 • niekaralność za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Miejsce

Zajęcia teoretyczne odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

 1. Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia

b) dydaktyka

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

2) Przepisy ruchu drogowego

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

3. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

4. Praktyka egzaminatorska

5. Technika i taktyka jazdy

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach