Kurs doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor)

 

Termin zajęć:

19, 20, 21 kwietnia 2021 r.

5, 6, 7 maja 2021 r.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 (z wyjątkiem zajęć w dn. 20 maja 2021 r., które rozpoczną się od godz. 14.00).

Cel

Przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz do zaliczenia państwowego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Doradca ds. bezpieczeństwa – zawód pożądany.

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1367) nakłada na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (nadawcę, przewoźnika, odbiorcę) obowiązek wyznaczenia na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Uprawnienia doradcy ważne są 5 lat.

Organizujemy również szkolenia dla osób odnawiających uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Cena  

 • 1.450,00 zł

Czas trwania

44 godziny, w tym:

 • Część ogólna – 24 godziny
 • Część specjalistyczna (przewóz drogowy) – 16 godzin
 • Konsultacje – 4 godziny

Ukończenie kursu umożliwia zdawanie egzaminu w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

Kryteria

 • Wyższe wykształcenie
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • Budowa i używanie opakowań
 • Zasady znakowania
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego
 • Załadunek i rozładunek
 • Przewóz w cysternach
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych