Od 5 września 2018r. rozszerzony został zakres uprawień policji i innych
organów w zakresie kontroli ruchu drogowego, poprzez dopisanie do art. 129
ust. 2 nowych punktów: 11a) i 11b) oraz dopisanie punktu 6) do art.129a. ust.1

Art. 129.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest
uprawniony do:

11a) kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem;

11b) zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów;

Analogiczne uprawnienia do uprawnień funkcjonariuszy policji, w zakresie
kontroli transportu odpadów, zyskali funkcjonariusze Straży Granicznej,
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, inspektorzy Inspekcji Transportu
Drogowego oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej w przypadku pojazdów Sił
Zbrojnych RP.

Opisywane zmiany są konsekwencją wwiezienia do kraju  znacznych ilości
odpadów celem ich rzekomego przerobu. W rzeczywistości odpady były tylko
magazynowane i często podpalane.