24 grudnia 2021r wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2269).

Ustawa ta zmienia art. 6 ust. 3 pkt 4 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozszerzając kolejny raz uprawnienia najbardziej popularnej kategorii prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii B na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie obejmowało więc łącznie następujące uprawnienia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, ale jeżeli dopuszczalna masa całkowita zespołu przekracza 3,5 t to należy uzyskać wpis do prawa jazdy kodu 96- po zdaniu egzaminu praktycznego na kategorię B+E
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki)
 5. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
 6. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”.
 7. motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
 8. pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 0 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

Paliwa alternatywne w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów i zakresie ich niezbędnego wyposażenia określone są w §1 ust. 3 pkt 13) jako paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie, obejmujące:

 • a) energię elektryczną,
 • b) wodór,
 • c) gaz CNG,
 • d) gaz LNG,
 • e) gaz LPG,
 • f) energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych albo urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe;