W dniu 16 maja 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875)

Art.   46 tej ustawy wprowadza zmiany w  ustawie  z dnia  2 marca  2020 r.  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Punkt 24 tego artykułu wprowadza zmiany istotne dla branży szkoleniowej kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców.

I. Wprowadzone zmiany (art. 15zzzu2) pozwalają obecnie na prowadzenie szkolenia teoretycznego, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, w systemie on-line czyli interaktywnej komunikacji  polegającej na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między wykładowcą i kursantami. Po odwołani stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tak rozpoczęte szkolenie można będzie kontynuować jeszcze 30 dni. Nauka udzielania pierwszej pomocy lub egzamin wewnętrzny nie jest objęty opisaną regulacją.

II. Art. 15zzzu1 wprowadza możliwość przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego – kończącego uzyskiwanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej – w urzędzie wojewódzkim przez pracowników wojewody i na koszt urzędu wojewódzkiego. Przepis nie znosi dotychczasowych regulacji co do sposobu przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. Należy się spodziewać, że będzie stosowany tylko w sytuacjach awaryjnych gdy nie można testu przeprowadzić przez komisję egzaminacyjną w ośrodku szkolenia np. wskutek kwarantanny, likwidacji lub zawieszenia działalności ośrodka czy innych nieprzewidywalnych okoliczności.

24) po art. 15zzzu dodaje się art. 15zzzu1  i art. 15zzzu2  w brzmieniu:

„Art.15zzzu1.

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, mogą być przeprowadzane, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia w urzędzie wojewódzkim i na koszt urzędu wojewódzkiego.

 2. Testy kwalifikacyjne przeprowadza co najmniej jeden przedstawiciel wojewody, wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 39b1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, który jest pracownikiem urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę. Przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych przez pracownika urzędu wojewódzkiego następuje w ramach świadczenia pracy na rzecz tego urzędu.

3. Testy kwalifikacyjne przeprowadza się w sposób i na warunkach określonych przez wojewodę, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Art. 15zzzu2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część teoretyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) może być realizowana przy wykorzystaniu metod on-line polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”;