13 marca 2021r. wchodzą w życie zmiany w ustawach o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, całkowicie przebudowujące podejście do dopuszczalnych obciążeń pojedynczej osi napędowej pojazdów na drogach publicznych.(Dz. U. 2021 poz. 54)

Zmiany zostały wymuszone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2019r. TSUE uznał obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5t za sprzeczny z przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE.

Zasadą będzie dopuszczenie ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t. Zasada ma obowiązywać na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem dróg gruntowych gdzie taki nacisk nie może przekroczyć 8t.

Naciski na oś mogą być ograniczone do 10 lub 8 ton ale tylko w określonych sytuacjach, spełniających ściśle określone w ustawie kryteria. W takich sytuacjach musi pojawić się stosowny znak drogowy.

Przy przekroczeniu dopuszczalnego nacisku osi napędowej będą nakładane kary administracyjne od 3 do 20 tyś zł w zależności od wielkości przekroczenia. Do kontrolowania przestrzegania zakazów dopuszczono również straże miejskie.

W prawie o ruchu drogowym zmieniła się definicja pojazdu nienormatywnego. Pojazdem nienormatywnym nie będzie pojazd o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.. Pojazdem nienormatywnym będzie taki pojazd, którego naciski osi przekraczają dopuszczalne naciski osi wynikające z przepisów ruchu drogowego, tzn. przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.). Wówczas na przejazd takiego pojazdu należy uzyskać zezwolenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zmieniono kategorie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych z 7 powstało 5. Zlikwidowano obecną I kategorię oraz V i VI połączono w jedną. Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydane przed 13 marca 2021r. zachowują ważność o ile dotyczą przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub dopuszczalnej masy całkowitej. Znacząco podniesiono kary za brak zezwolenia kategorii V (kiedyś VII) i przekroczenie dopuszczalnych nacisków do 10% lub do 20% ( z 500 zł na 6 000 zł i 2 000zł na 10 000zł).

Szczegółowy zapis zmian można prześledzić w załączonym pliku.