Zmiana dotyczy głównie znaku B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ….. t”

W nazwie znaku i jego opisie nie ma już mowy o „nacisku osi większym niż …t” tylko o „nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ….. t”. Znika też określenie „osi wielokrotnej” a pojawia się „grupa osi”. Czyli dostosowano znaczenie znaków drogowych do rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów.

Pojawiły się również liczne wyłączenia dotyczące stosowania znaku B-19, których wcześniej nie było.

w § 20

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 • 5. Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ….. t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej jest większy od dopuszczalnego nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku grupy osi nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
 • 6. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a grupy osi – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

 • 7. Znak B-19 nie dotyczy:
  • 1) autobusów;
  • 2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
  • 3) pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg;
  • 4) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów;
  • 5) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych;
  • 6) pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,695, 782, 875 i 1378);
  • 7) pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).”;