Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wszystkie świadectwa szkolenia kierowców (Zaświadczenia ADR), których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

Kierowcy, których uprawnienia ADR właśnie się kończą, zyskali więc czas do 1 grudnia 2020r. ukończenia kursu ADR doskonalącego i zdania stosownego egzaminu dla przedłużenia swoich uprawnień. Okres naliczania ważności nowego Zaświadczenia ADR (5 lat) rozpocznie się jednak z pierwotną datą wygaśnięcie obecnego Zaświadczenia ADR.
Informujemy również, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z powodu pandemii zawiesił do odwołania przeprowadzanie egzaminów po kursach ADR.

Podobne zasady zostały również przyjęte dla wszystkich świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. Zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność takiego świadectwa przedłuży się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli jego posiadacz zda egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Zasady obowiązują w państwach, które podpiszą Umowę M 324. Obecnie jest to kilkanaście państw w tym: Francja, Niemcy, Austria, Czechy, Norwegia.