31 lipca 2020r. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054  ( L 249) które zmieniło ważne dla kierowców zawodowych rozporządzenia:

 • 561/2006 (czas prowadzenia pojazdów) oraz
 • 165/2014 (tachografy cyfrowe)

Rozporządzanie weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu czyli 20 sierpnia 2020 r.

 Prezentacja istotnych zmian w przepisach

1. Rozszerzono zakres stosowania rozporządzenia 561/2006 (art. 2)

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do przewozu drogowego

„aa) od dnia 1 lipca 2026 r. – rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5 tony;

2. Zmodyfikowano wyłączenia ze stosowania rozporządzenia  561/2006 (art. 3)

Rozporządzenie  nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami:

aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do:

 • (i) przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, lub
 • (ii) dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi,

wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie ma charakteru zarobkowego;”;

 „ha) pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej – wraz z przyczepą lub naczepą – przekraczającej 2,5 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanymi do przewozu rzeczy, w przypadku gdy przewóz nie ma charakteru zarobkowego i jest wykonywany na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy, a prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia osoby prowadzącej pojazd.”

3.  Zdefiniowano niehandlowy przewóz  (art. 4)

każdy przewóz drogowy inny niż przewóz zarobkowy lub na własny rachunek, za który nie otrzymuje się bezpośredniego ani pośredniego wynagrodzenia i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu dla kierowcy pojazdu ani nikogo innego oraz który nie ma związku z działalnością zawodową ani handlową.

4. Wprowadzono możliwość realizacji dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu (art.8)

W drodze odstępstwa (…) kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Aby można było skorzystać z odstępstwa musi być spełniony dodatkowy warunek:

(…) uznaje się, że kierowca wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe, jeżeli rozpoczyna on dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem swojego zamieszkania.

I dodatkowo należy pamiętać, że (…) gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku,(…) następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako  rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

5. Doprecyzowano realizację odpoczynków tygodniowych poza pojazdem (art. 8):

ust. 8. Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.”;

 6. Wprowadzono obowiązkowe powroty kierowców max co 4 tygodnie (art 8)

ust. 8a. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Jednakże w przypadku gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6 przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata –czyli w tej sytuacji należy wrócić po 3 tygodniach.

Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.

 7.  Rozszerzono możliwość przerywania odpoczynek na promie lub w pociągu (art. 9)

(…) w  przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.

Możliwe tylko gdy kierowca ma (…) do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

W przypadkach odbierania przez kierowców (…)  regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to dotyczy wyłącznie podróży promem lub pociągiem, jeżeli:

 • a) podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin oraz
 • b) kierowca ma dostęp do kabiny sypialnej na promie lub w pociągu.

8. Wydłużenie czasu jazdy o 1 godzinę lub nawet o 2 godziny (art. 12)

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, kierowca może w wyjątkowych okolicznościach przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania na czas odpoczynku tygodniowego.

Na tych samych warunkach, kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbycia regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Każdy okres wydłużenia jazdy należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

 9. Od dnia 31 grudnia 2024 r kontrola drogowa do 56 dni wstecz

Pojawi się obowiązek przedstawienia do kontroli drogowej wszelkich zapisów odręcznych i wydruków z tachografu sporządzonych w ciągu bieżącego dnia i poprzednich 56 dni.

10. Wprowadzone określenie parkingów certyfikowanych (art. 8a)

Mają być określone szczegółowe wymagania dla takich parkingów i zasady ich certyfikacji. Wykazy takich parkingów mają być ogólnodostępne. Parkingi takie mają zapewniać:

 • wykrywanie wtargnięć i zapobieganie im,
 • oświetlenie i widoczność,
 • awaryjny punkt kontaktowy i procedury awaryjne,
 • infrastrukturę sanitarną odpowiednią dla każdej płci,
 • możliwości zakupu żywności i napojów,
 • łączność umożliwiającą komunikację,
 • zasilanie elektryczne.

11. Inteligentne tachografy II generacji

Od 2019 r. na rynku funkcjonują inteligentne tachografy I generacji.

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie zmienionego rozporządzenia 165/2014 Komisja Europejska przyjmie akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące jednolitego stosowania obowiązku rejestrowania i przechowywania danych dotyczących każdego przekraczania granicy przez pojazd oraz każdego załadunku i rozładunku. W następnych latach wprowadzony zostanie obowiązek montowania inteligentnych tachografów II generacji w nowo rejestrowanych pojazdach oraz stopniowej wymiany starszych tachografów w pojazdach już używanych.

 Położenie pojazdu będzie zapisywane automatycznie w następujących punktach lub w punkcie położonym najbliżej tych miejsc, w którym dostępny jest sygnał satelitarny:

 • punkt początkowy dziennego okresu pracy;
 • za każdym razem, kiedy pojazd przekracza granicę państwa członkowskiego;
 • za każdym razem, kiedy w pojeździe wykonywany jest załadunek lub rozładunek;
 • co trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu;
 • punkt końcowy dziennego okresu pracy.