2 listopada wchodzą w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ogłoszone w Dz. U. pod pozycją 1877. Zmiany określają warunki techniczne obowiązujące hulajnogi elektryczne i UTO.

 • W hulajnodze elektrycznej i UTO konstrukcja ma ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i ma zapewnić możliwość skutecznego hamowania.
 • Dopuszczalne wymiary w hulajnogach elektrycznych i UTO są następujące:
  • szerokość 90 cm,
  • długość 140 cm.
 • Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg (dla UTO nie określono).
 • Wymagane wyposażenie w światła dla hulajnogi elektrycznej i UTO jest następujące:
  1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej ;
  2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co naj- mniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
  3. z boku (wymóg tylko dla hulajnogi elektrycznej) – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach
 • Wymagania dla tych świateł są następujące:
  1. światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m.
  2. Światła pozycyjne przednie lub tylne mogą być migające
  3. światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.
  4. Światła pozycyjne mogą być zdemontowane, jeżeli poruszamy się tym pojazdem w dzień i nie w tunelu.
 • Hulajnoga elektryczna oraz UTO powinny być wyposażone w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.
 • Dla hulajnogi elektrycznej wymaga się ponadto:
  1. co najmniej jednego skutecznie działającego hamulca,
  2. dzwonka lub innego sygnału o nieprzeraźliwym tonie,
  3. podpórki lub podpórek zapewniających stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 marca 2021r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 720) wymogi te będą miały praktyczne znaczenie od 1 stycznia 2022r. Przed tą data można produkować i wprowadzać do obrotu sprzęty nie spełniając omawianych wymogów.

Art. 5. 1. Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.