Komunikat dla kierowców, instruktorów, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i kierowców zawodowych.

W dniu 18 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020 poz. 695)

W ustawie tej przedłużono ważność większości dokumentów, używanych przez uczestników ruchu drogowego, nadających im uprawnienia do korzystania z dróg lub wykonywania określonych funkcji. Wydłużony okres to  okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (art. 73 pkt 57 dodający art. 15zzzw w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Art. 73. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:

57) po art. 15zzzr dodaje się art. 15zzzs–15zzzzzx w brzmieniu:

 • Art. 15zzzw. W przypadku gdy ważność:
 • 1) prawa jazdy,
 • 2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • 3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • 4) świadectwa kierowcy,
 • 5) legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • 6) legitymacji egzaminatora,
 • 7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 • 8) uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego
 • upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W sytuacji utrudnionego kontaktu z wydziałami komunikacji, brakiem możliwości odbycia koniecznego szkolenia lub wykonania stosownych badań jest to niezwykle uzasadniona zmiana
w prawie. Umożliwia  np. wielu kierowcom zawodowym lub instruktorom  wykonywanie czynności zawodowych.

W tym samym punkcie (57) omawianej ustawy dopisane zostały art. 15zzzv  i 15zzzx  modyfikujące zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pierwszy wprowadzony artykuł dotyczy sytuacji wymiany drogomierza
w pojeździe i obowiązku przestawienia pojazdu w stacji diagnostycznej w celu odczytu drogomierza. Termin podany we wspominanym art. 81b ust. 1 wynosi 14 dni.

Art. 15zzzv. W przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 81b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

                Drugi artykuł pozwala osobom, które były leczone na COVID-19 lub przebywały na kwarantannie- czyli w sytuacji ich pełnej izolacji- na legalny dojazd pojazdem do stacji diagnostycznej.

Art. 15zzzx. Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.