Zmiany w przepisach dla kierowców od 1 stycznia 2022r.

W ust. 1 art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czyli w przepisie wymieniającym sytuacje, w których policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, dopisany został pkt 2a w brzmieniu:

(policjant) „zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…) lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

  • a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  • b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  • c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  • d) jeżeli tachograf został odłączony;”

Przypominamy, że w stosunku do kierujących wykonujących przewozy drogowe takie same uprawnienia przysługują inspektorom Inspekcji transportu Drogowego.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w tej sytuacji będzie uprawiało do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Powiadomiony o zdarzeniu starosta podejmie decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli po tym zdarzeniu osoba kierowałaby pojazdem pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu jej prawa jazdy to starosta wyda decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania na okres 6 miesięcy. Jeżeli i ta decyzja byłaby złamana to starosta podejmie decyzję o cofnięciu uprawnień. Ponieważ prawo nie przewiduje w tej sytuacji możliwości przywrócenia cofniętych uprawnień, to osoby starające się o prawo jazdy rozpoczną karierę kierowcy od początku – czyli kursy na prawo jazdy, egzaminy i wyrobienie kwalifikacji zawodowych raz jeszcze.

We wprowadzonych 5 grudnia 2021r. przepisach uregulowano termin „zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami” (art. 104a – ustawy o kierujących pojazdami). Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te zostały zawieszone.

Zawieszenie uprawnień w omawianej sytuacji nastąpi z upływem okresu ważności wystawionego przez policjanta pokwitowania zatrzymania prawa jazdy.

Zmieniony zostaje również Kodeks wykroczeń zwiększający radykalnie kary za jazdę pojazdem mechanicznym bez posiadania do tego uprawnień (art. 94). Czyn taki od 1 stycznia 2022r. będzie zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 500 zł a górna granica dla sądu to 30 tyś zł. Sąd orzeknie również zakaz prowadzenia pojazdów.