FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ONLINE)


Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (zaznacz wybrane):

 

Blok programowy szkolenia (wymagane)


 

Imię i nazwisko (wymagane)
Data i miejsce urodzenia (wymagane)
Adres zamieszkania [kod pocztowy, miejscowość, ulica] (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu (wymagane)
Numer PESEL (wymagane)
Kategoria prawa jazdy (wymagane)
Posiadam Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (wymagane)

Oświadczam, że:
  • spełniam warunki art. 39 d. ust. 1 ustawy o transporcie drogowym:

Art. 39d. 1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Jestem w pełni świadom/a odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń
Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o transporcie drogowym, rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail w celach informacyjno-organizacyjnych dotyczących przedmiotowego szkolenia.

Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)


Dowiedz się więcej:

Strona szkolenia

Szkolenie okresowe kierowców w WORD w Łodzi

Kalendarz szkoleń