Podziel się

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 39 i 40 daje możliwość radzie gminy ustanowić strefę czystego transportu.

Strefa taka jest tworzona w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko zanieczyszczeń  związanych z emisją z transportu.

Z założenia można wyznaczyć granice takiej strefy na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej.

Do strefy czystego transportu, której granice  oznacza się znakami drogowymi, ogranicza się wjazd pojazdów innych niż:

1) elektryczne;

2) napędzane wodorem;

3) napędzane gazem ziemnym

Ogólne prawo dodatkowo zezwala na wjazd do strefy czystego transportu, pojazdom:

1) a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,

b) użytkowanym we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,

c) zarządów dróg i realizujących zadania na rzecz zarządców dróg,

d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

e) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu;

2) specjalistycznym środkom transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;

3) autobusom zeroemisyjnym;

4) autobusom szkolnym.

Rada gminy ma prawo wprowadzić, inne niż ogólne, zasady wjazdu do strefy czystego transportu.

PRZYWILEJE DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła zmiany w szeregu ustaw w tym w:
– ustawie o drogach publicznych i
– ustawie Prawo o ruchu drogowym.

W ustawie o drogach publicznych rozszerzony został katalog pojazdów zwolnionych z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Do dotychczasowych zwolnień pojazdów (wszelkich służb mundurowych, ITD, służb ratowniczych,z arządów dróg, wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, autobusów szkolnych)

dopisano (Art. 13 ust. 3 pkt 1)

e)pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Na miano pojazdu elektrycznego zasługują pojazdy samochodowe wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym dopisane zostały przepisy epizodyczne:

Art. 148a.
1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami

Obecnie korzystając z pasów ruchu dla autobusów czy nie wnosząc opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania można spotkać się z problemem nierozróżniania pojazdów elektrycznych przez organy kontroli ruchu drogowego lub operatorów w strefach płatnego parkowania.

Problemy te zostaną rozwiązane po 1 lipca 2018r. gdy zaczną obowiązywać kolejne przepisy epizodyczne w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Art. 148b.

  1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.
  2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Natomiast od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać przepisy art. 71 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Skomentuj

komentarze