Od 1 stycznia 2020 r. nowe uprawnienia zyskali funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej w  skutek  ponownych zmian przepisów art. 129

W ust. 4a, wymieniającym uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej w zakresie kontroli ruchu drogowego, zmieniono zdanie drugie nadając mu brzmieniu:

„Funkcjonariuszom Straży Granicznej i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających uprawnienie do używania pojazdu.”

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w przypadkach przewidzianych w:

  1. art. 26 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1),
  2. art. 11 ust. 4 lit. c załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1

W efekcie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (podobnie jak wcześniej Straży Granicznej) mają prawo zatrzymywać dowody rejestracyjne pojazdów lub pozwolenia czasowe.

W konsekwencji, zmiany objęły również art. 132, art. 132a i art. 133 gdzie obok policjanta i funkcjonariusza Staży Granicznej  dodano funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej przy omawianiu przyczyn zatrzymania ww. dokumentów lub profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz dalszego postępowania w sprawie (wydawania pokwitowania, zezwolenia na dalsze używanie pojazdu, przekazywanie informacji o zatrzymaniu, przekazywania dokumentu i zwrotu zatrzymanego dokumentu)

Dla pojazdów zarejestrowanych w kraju zatrzymanie dokumentu odbywa się   przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do centralnej ewidencji pojazdów.