Podziel się

Pojazdy lub zespoły pojazdów przewożące odpady, oznacza się białą tablicą o wymiarach 40cm x 30cm z napisem „ODPADY” – czarnymi dużymi liderami:

Jeżeli na pojeździe nie ma  miejsca na tak dużą tablicę – to wolno użyć tablicy mniejszej o wymiarach 30cm x 12cm:

Pojazdy lub zespoły pojazdów przeznaczone do transgranicznego transportu odpadów mogą być oznaczone białą tablicą o wymiarach 40cm x 30cm z wielką literą „A” koloru czarnego:

Wszystkie tablice powinny być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

Tablice powinny być umieszczone w widocznym miejscu z przodu pojazdu.

Oznakowania białymi tablicami nie stosuje się przy transporcie odpadów:
– poniżej 100 kg oraz
– dla których nie prowadzi się ewidencji odpadów –zgodnie z  ustawą o odpadach (np. wytwórców odpadów komunalnych lub odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, osób  fizycznych  i jednostek  organizacyjnych  niebędących  przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne)

Przy transporcie odpadów, ale spełniających kryteria klasyfikacyjne towaru niebezpiecznego – w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR) – stosuje się  oznakowanie wymagane przy transporcie towarów niebezpiecznych – czyli pomarańczowe tablice:

 

Skomentuj

komentarze