24 grudnia 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2269).

Ustawa ta zmienia treść art. 148a ust. 1 (przepis epizodyczny obowiązujący do 01.01.2026r.) w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dopisując pojazdy napędzane wodorem jako również uprawnione do poruszania się buspasem.

Poniżej całość nowego art. 148a.

  1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.
  2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Pojazd napędzany wodorem wg przepisu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych to pojazd silnikowy w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy lub jednostkę pływającą, wykorzystujące do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Na miano pojazdu elektrycznego zasługują pojazdy samochodowe wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.