Oznaczenia dla pojazdów przyjaznych dla środowiska

231

Zgodnie z Art. 148b ustawy- Prawo o ruchu drogowym od  dnia 1 lipca  2018 r.  do  dnia  31 grudnia  2019 r.  pojazdy elektryczne  i pojazdy  napędzane  wodorem  powinny być oznaczane  nalepką  wskazującą  na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 maja 2018 r. (poz. 893)  określiło wzory tych nalepek:

– dla pojazdów napędzanych wodorem

– dla pojazdów elektrycznych

Nalepki mają średnicę 6 cm i maja być umieszczane w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym. Jeżeli pojazd nie posiadałby konstrukcyjnie przedniej szyby to nalepka ma być umieszczana z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie.

Nalepkę wydaję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Na nalepce będzie podany nr terytorialny gminy (7 cyfr) oraz nr porządkowy wyprodukowanej nalepki ( 7 cyfr).

Od 22 lutego pojazdy elektryczne  mają spore przywileje:

  • mogą poruszać się po pasach ruchu dla autobusów,
  • nie ponoszą opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Dzięki nalepkom zniknie problem ich odróżniania od pojazdów z innym napędem. Od 2020 roku funkcje nalepek przejmą nowe tablice rejestracyjne.

Od 23 sierpnia zaczną obowiązywać przepisy dotyczące oznaczania pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

– pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym 

– pojazdy napędzane skroplonym gazem ziemnym

 

Oznaczenia mają być wydawane i stosowane w identyczny sposób jak dla pojazdów elektrycznych bądź zasilanych wodorem.

Inny sposób oznaczania przewidziano dla autobusów zasilanych gazem. Autobusy przystosowany do zasilania gazem powinny już być oznaczane  z przodu i z tyłu nadwozia oraz z prawego boku  pojazdu w pobliżu drzwi wejściowych – tak by znaki były widoczne dla wsiadających- nalepką z symbolem:

  • „LPG” – przy zasilaniu gazem skroplonym ropopochodnym,
  • „CNG” – przy zasilaniu gazem ziemnym sprężonym,
  • „LNG” – przy zasilaniu gazem ziemnym skroplonym.

Oznaczenia pojazdów ekologicznych będą miały znaczenia gdy władze samorządowe zaczną wprowadzać strefy czystego transportu. Do takich stref, których granice  będą oznaczone specjalnymi znakami drogowymi, ograniczony będzie wjazd pojazdów innych niż:

  • elektryczne;
  • napędzane wodorem;
  • napędzane gazem ziemnym.