poniedziałek, 11 grudnia 2023

O nas

Oddział Szkoleń i BRD

ul. Nowy Józefów 52, pok. 214

695 141 900

(42) 678 61 11

szkolenia@word.lodz.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

truck-1181063_640

DLA TRANSPORTU

SZKOLENIA

SZKOLENIE OKRESOWE

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

OBSŁUGA TACHOGRAFU

CZAS PRACY

ADR

Szkolenie redukujące punkty karne - WORD w Łodzi

PUNKTY KARNE?

JEDEN DZIEŃ SZKOLENIA

6 PUNKTÓW KARNYCH MNIEJ

Szkolenia WORD w Łodzi

zawodowy

KAŻDY KIEROWCA SIĘ SZKOLI

OFERTA SZKOLEŃ

„Kierowca się szkoli” jest projektem realizowanym przez Oddział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Misja
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

way-427984

Jest to cel, do którego dążymy poprzez szerokie spektrum działania:

• prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu, szkolenia doskonalące oraz zawodowe;
• jesteśmy zaangażowani w edukację komunikacyjną i popularyzujemy zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród społeczeństwa;
• organizujemy projekty edukacyjne dla najmłodszych, współpracujemy m.in. ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi;
• organizujemy eventy oraz konferencje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• współpracujemy z instytucjami, służbami specjalistycznymi i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• działamy w ramach programów bezpieczeństwa (Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT ŁÓDZKI);
• przekazujemy Państwu wiedzę w postaci tematycznych publikacji, folderów, ulotek, programów radiowych i telewizyjnych;
• prowadzimy portale informacyjne o tematyce szkoleniowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• wspieramy kandydatów na kierowców poprzez program pomocy „Dobry Kierowca”;
• obsługujemy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
• wykonujemy projekty organizacji ruchu oraz interpretujemy przepisy prawa o ruchu drogowym, przez co pomagamy pracodawcom w utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy;
• wyniki finansowe działalności gospodarczej WORD w Łodzi przeznaczamy na realizacje działań statutowych, w tym głównie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wizja
Bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy od świadomości człowieka.
Każdy z nas ma na nie wpływ.

wiedza_500x375

cudzyslow

Wiedza jest jak małe ziarenko, które kiełkuje powoli – ale dzięki niemu zmienia się świat.

Wierzymy, że przekazywanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, w ramach realizowanych przez nas szkoleń i projektów, przynosi wymierne efekty. Wpływa na świadomość bezpieczeństwa nie tylko osób przez nas szkolonych, ale oddziałuje także na zachowanie i doświadczenia innych uczestników ruchu drogowego. Każdego dnia, podczas każdego szkolenia, ta świadomość pozwala nam działać na rzecz bezpieczeństwa.

environmental-protection-326923

cudzyslow

Dać komuś świadomość i patrzeć jak się zmienia – to największa sztuka.

Nasze działania są skierowane m.in. do:

• kierowców zawodowych
• kierowców niezawodowych
• pieszych
• rowerzystów
• motocyklistów
• dzieci i młodzieży
• nauczycieli
• kandydatów na kierowców
• osób związanych z transportem
• instruktorów
• egzaminatorów
• pracowników i pracodawców
• wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego

Informacje o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi:

Dyrektor
mgr Piotr Romek

WORD w Łodzi powstał w 1998 roku. Od tego czasu realizujemy szereg działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nasze zadania statutowe:

• organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
• organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
• prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń itp., w tym przewidzianych prawem kursów, warsztatów i szkoleń dla kierowców (z wyłączeniem szkoleń dla kandydatów na kierowców);
• organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
• organizowanie zajęć dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej;
• przekazywanie Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz starostom informacji
w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
• inna działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego, w tym w szczególności:

• prowadzenie działalności oświatowej w zakresie promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. poprzez działania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego),
• realizowanie zadań oświatowych wynikających z krajowego i wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (między innymi poprzez organizację seminariów, sympozjów i konferencji naukowych).

WORD w Łodzi może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i prowadzić inną działalność gospodarczą, której wyniki są przeznaczane na działalność statutową.

WORD w Łodzi przy realizacji zadań współpracuje z:

• Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
• starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
• pozostałymi wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa łódzkiego;
• stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
• organizatorami konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (teoretycznej i praktycznej);
• innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Statut WORD w Łodzi