Data publikacji: 14.06.2017 r.

Od 1 czerwca 2017 roku kolejne zaostrzenie kar dla kierujących:

Prowadzenie pod wpływem

Zaostrzono karę za spowodowanie wypadku przez kierującego, który znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Dotychczas groziła kara więzienia od 9 miesięcy do 12 lat jeżeli skutkiem wypadku była  śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Zmiana ustaliła karę minimalną na 2 lata więzienia.

Przedawnienie wykroczenia

Zmieniono zasady biegu przedawnienia za wykroczenia. Teoretycznie wykroczenia nadal są karane w okresie jednego roku od jego popełnienia. Jeżeli jednak w tym rocznym okresie wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie to wymiar sprawiedliwości ma kolejne dwa lata na przeprowadzenie czynności procesowych – liczonych od dnia upływu (pierwotnie rocznego) okresu przedawnienia.

Poprzednio karalność po wszczęciu postępowania również ustawała po dwóch latach, ale liczonych od popełnienia wykroczenia. Zmiana ma zapobiec – znanym powszechnie – celowym próbom przedłużania biegu spraw celem ich przedawnienia.

Ucieczka przed kontrolą

Sąd będzie orzekał karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat wobec kierujących, którzy będą uciekali przed osobami uprawnionymi do kontroli ruchu drogowego. Tak się stanie jeżeli polecenie do zatrzymania zostanie wydane przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, a osoba kontrolująca porusza się pojazdem lub statkiem powietrznym lub wodnym. Zatrzymanie pojazdu powinno być zatem niezwłoczne, aby nie narazić się na kłopoty. Dodatkową dolegliwością będzie orzekany zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów i przestępstwa drogowe

  • Wprowadzony jest również obowiązek orzekania przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec osób, które kierowały pojazdem mimo decyzji o cofnięciu uprawnień wydanych przez organy administracyjne. Kara ta będzie dodatkową dolegliwością do już orzekanych: grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • Surową karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat będzie zagrożona osoba, która łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Ustawodawca chce w ten sposób ukrócić praktyki wielokrotnego naruszania zakazu.
  • W czasie rozpatrywania spraw o przestępstwa w ruchu lądowym sąd został zobowiązany do zapoznania się z informacją z centralnej ewidencji pojazdów. W ten sposób otrzyma informację o popełnionych wielokrotnych wykroczeniach drogowych, zatrzymaniach prawa jazdy czy cofnięciach uprawnień. Pozwoli to sądom na rozpoznanie stosunku oskarżonego do norm obowiązujących w ruchu drogowym i wymierzenie właściwej kary.

Kontrola trzeźwości

W ustawie Prawo o ruchu drogowym dodano nowy Art. 129ja o następującej treści:

W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Dotychczas prawo do kontroli stanu trzeźwości przez właściwe organy było wywodzone z innych zapisów Prawa o ruchu drogowym. Ponieważ,  żądanie poddania się takiej kontroli związane jest z ingerencją w prawo do wolności osobistej, ustawodawca postanowił wyraźnie unormować kompetencje organów w tym zakresie.

W nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zrezygnowano z możliwości ustalania zawartości alkoholu w organizmie kierującego pojazdem lub innej osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, na podstawie badań moczu. Czyli dla osób, które odmówiły badania alkomatem lub których stan uniemożliwia takie badanie, pozostaje badanie krwi jako wystarczające i bardziej precyzyjne.