W związku z Zarządzeniem  nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji, o następującej treści:

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:

  • § 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  •  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– uprawnienia Żandarmerii Wojskowej zrównały się z uprawnieniami Policji również w aspekcie kontroli ruchu drogowego.

Wynika to wprost z przywołanego  w zarządzeniu art. 18a  ustawy o Policji.

  • Art.18a.1.  W razie  zagrożenia bezpieczeństwa  i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa  i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem  Obrony  Narodowej,  może  zarządzić  użycie  żołnierzy  Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.
  • 2.W wypadku,  o którym mowa  w ust.1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone wart.15  i art.16.  Korzystanie  z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów.

Skoro zatem ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 129 precyzuje prawa i obowiązki policjanta w czasie kontroli ruchu drogowego, to żandarm nabywający uprawnień policjanta – w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – ma je na równi z policjantem.

Jeśli żołnierz ŻW będzie nam dawał sygnał do zatrzymania pojazdu i wymagał okazania dokumentów lub poddanie się kontroli trzeźwości, to mamy obowiązek wykonywać jego polecenia tak samo, jakby kontrolę prowadził policjant.

Najczęściej będzie to żandarm z patrolu mieszanego – wojskowo-policyjnego. W skrajnej sytuacji w kraju, gdyby policjantów było zbyt mało, żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą prowadzić patrole samodzielne. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna ulegnie szybkiej poprawie i nie będzie takiej potrzeby.