Podziel się

Nowe uprawnienia zyskała Straż Graniczna w skutek zmian przepisów art. 129
ust. 4a (wymieniającym uprawnienia tej służby w zakresie kontroli ruchu
drogowego) W przepisie dodano zdanie drugie w brzmieniu:

„Funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje także uprawnienie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających
uprawnienie do używania pojazdu.”

6) zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz
karty kierowcy.

W efekcie Straż Graniczna ma prawo zatrzymywać dowody rejestracyjne pojazdów
(pozwolenia czasowe).

W konsekwencji, zmiany objęły również art. 132 i art. 133 gdzie obok policji
wymieniana jest Staż Graniczna przy omawianiu przyczyn zatrzymania ww.
dokumentów oraz dalszego postępowania w sprawie (wydawania pokwitowania,
zezwolenia na dalsze używanie pojazdu, przekazywanie informacji o
zatrzymaniu, przekazywania dokumentu i zwrotu zatrzymanego dokumentu)

Obecnie – dla pojazdów zarejestrowanych w kraju – zatrzymanie dokumentu
odbywa się   przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dowodu
rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do centralnej ewidencji pojazdów.

Uprawnienia Straży Granicznej – w aspekcie kontroli ruchu drogowego – są
coraz bliższe uprawnieniom policji. Jedyne obecnie różnice to brak uprawnień
Straży Granicznej do zatrzymywania praw jazdy i kart kierowcy oraz brak
możliwości występowania do starosty o ocenę stanu zdrowia kierowcy lub jego
kwalifikacji.