W ustawie Prawo o ruchu drogowym od 4 sierpnia 2018 r. obowiązuje ust 4aa
dopisany do art. 129 o następującej treści:

4aa.  Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 21, 2a, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b i pkt 11a.

1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do
sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

2) sprawdzania wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz
zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami;

21) weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w
centralnej ewidencji pojazdów;

2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o
którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na
nazwisko osoby nim kierującej;

7) wydawania poleceń:

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

8) uniemożliwienia:

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk
osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie
drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

11a) kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem;

Inspekcja Ochrony Środowiska to kolejna formacja (po  policji, Straży
Granicznej,  Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych
organów porządkowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskich
(Gminnych), Strąży Leśnych, Straży Parku oraz osób działających w imieniu
zarządcy drogi)  uprawniona do wykonywania niektórych czynności zakresu
kontroli ruchu drogowego.