Kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca

– szkolenia dla kierowców zamierzających wykonywać przewozy drogowe

Zapraszamy

2950 zł za kwalifikację przyspieszoną

900 zł za kwalifikację uzupełniającą

5900 zł za kwalifikację wstępną

Cel

Przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony lub autobusu i zdobycie wymaganych w tym celu uprawnień.

Uprawnienia uzyskuje się poprzez zaliczenie testu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Pozytywny wynik z testu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej i odpowiedniego wpisu do prawa jazdy (kod 95).

Szkolenie jest ważne przez 5 lat. Po tym okresie kierowca przedłuża uprawnienia odbywając cyklicznie szkolenia okresowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować Cię do pracy kierowcy zawodowego, jak i do zaliczenia egzaminu państwowego.

Nasi klienci docenili wykorzystywane przez nas metody szkoleniowe za ich skuteczność, którą potwierdzają wyniki egzaminów.

Adresaci

 • osoby chcące zdobyć uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony;
 • osoby chcące zdobyć uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy autobusu.

Szkolenia

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób, które:

 • prawo jazdy kategorii C uzyskały po 10 września 2009 r. lub zamierzają uzyskać – a nie ukończyły 21 lat.
 • prawo jazdy kategorii D  uzyskały po 10 września 2008 r. lub zamierzają uzyskać – a nie ukończyły 23 lat.

Czas trwania kursu – 280 godzin
Cena za szkolenie jednej osoby wynosi: 5900 zł

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

to szkolenie dla osób, które spełniają warunki jak wyżej i posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie innej kategorii prawa jazdy.

Czas trwania kursu – 70 godzin
Cena za szkolenie jednej osoby wynosi: 1800 zł


Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, to szkolenie dla osób, które:

 • prawo jazdy kategorii D1  uzyskały po 10 września 2008 r.
 • prawo jazdy kategorii C1 uzyskały po 10 września 2009 r.
 • prawo jazdy kategorii D  uzyskały po 10 września 2008 r. lub  zamierzają je uzyskać – a ukończyły 23 lata
 • prawo jazdy kategorii C uzyskały po 10 września 2009 r. lub zamierzają je uzyskać – a ukończyły 21 lat

Czas trwania kursu – 140 godzin
Cena za szkolenie jednej osoby wynosi: 2950 zł

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.


Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca

to szkolenie dla osób, które spełniają warunki jak wyżej i posiadają już kwalifikację wstępną przyśpieszoną w zakresie innej kategorii prawa jazdy.

Czas trwania kursu – 35 godzin
Cena za szkolenie jednej osoby wynosi: 900 zł

Kryteria

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba, która:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

2. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

Zapisz się

Prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: szkolenia@word.lodz.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Dowiedz się więcej

WORD w Łodzi, Oddział Szkoleń i BRD, pok. 214
(42) 678 61 11
695 141 900
szkolenia@word.lodz.pl

Opłata

Opłatę można dokonać na konto WORD w Łodzi w tytule podając nazwę szkolenia. Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

BGK Oddział Łódź
02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Serdecznie zapraszamy


Program

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 251)

Część podstawowa

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 2. Stosowanie przepisów
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E

lub

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E

WORD w Łodzi jest wpisany pod numerem 004 Ł do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia na podstawie art. 39g ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zmianami)