Podziel się

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ONLINE)


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - dostępne terminy (zaznacz wybrane):

Uwaga! W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Zapisy na szkolenie będą dokonywane według kolejności zgłoszeń

Informacja o potwierdzeniu zapisu na kurs będzie udzielana telefonicznie przez Oddział Szkoleń i BRD WORD w Łodzi - 42 678 61 11, 695 141 900


Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Nr prawa jazdy i organ wydający (wymagane, dane można odnaleźć na skierowaniu)

Posiadam skierowanie na kurs reedukacyjny wystawione przez: (wymagane)


Oświadczam, że:
  • Zobowiązuję się do wpłaty na konto WORD w Łodzi 400 zł tytułem opłaty za kurs na co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć;
  • Jestem w pełni świadom/a odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń.
  • Zostałem poinformowany, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi:
    a) opłata za kurs nie podlega zwrotowi jeżeli jego uczestnik nie ukończy szkolenia lub je przerwie;
    b) w przypadku osoby zapisanej na kurs dopuszcza się rezygnację ze szkolenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu. W takiej sytuacji na wniosek osoby zainteresowanej opłata podlega zwrotowi. W przypadku nie dochowania tego terminu, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi;
    c) na wniosek osoby zainteresowanej, w przypadku udokumentowanej usprawiedliwionej nieobecności na kursie, Dyrektor może zdecydować o zwrocie wniesionej opłaty za kurs;
Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź, e-mail: info@word.lodz.pl
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@word.lodz.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o kierujących pojazdami, rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail w celach informacyjno-organizacyjnych dotyczących przedmiotowego szkolenia.

Zaznacz jeśli się zgadzasz (wymagane)

 


Dowiedz się więcej:

Strona szkolenia

Kierowca się szkoli - kurs reedukacyjny alkohol i_narkotyki

Kalendarz szkoleń