Zmiana w treści  art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodowała  uznanie za nieważne rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 18 lipca 2008r. W konsekwencji musiało powstać od dnia  7 listopada  nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie kontroli ruchu drogowego(poz. 2141)

W nowym rozporządzeniu  z dnia 5 listopada 2019r. w porównaniu do poprzedniego wprowadzono kilka zmian:
1. Rozszerzono zakres spraw do uregulowania rozporządzeniem o szczególne warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego pojazdów służb państwowych ( z wyłączeniem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Usankcjonowano również wprowadzenie do rozporządzenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu kontroli ruchu drogowego (§1 ust. 1 pkt 4 i 6)

 2. W §1 w ust. 2 dodana została definicja pojazdu użytkowego.

 • 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
 • 3) pojeździe użytkowym – rozumie się przez to pojazd kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepę kategorii O3 lub O4 oraz ciągnik kołowy kategorii T5 użytkowany na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy

3. W § 2- ustalającym zachowanie policjanta w związku z czynnością zatrzymywania pojazdu -dopisano ust. 6, który sankcjonuje konieczną  praktykę już obserwowaną na naszych drogach.

6. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, pojazd Policji może zostać unieruchomiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. W § 4 – opisującym obowiązkowe czynności policjanta po zatrzymaniu pojazdu – dopisano ust. 5, który również sankcjonuje znane już metody postępowania policjantów w czasie kontroli stanu trzeźwości kierujących.

5. Podczas prowadzonych przez umundurowanych policjantów zorganizowanych działań kontrolnych ukierunkowanych na poddanie jak największej liczby kierujących pojazdami badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, przeprowadzanego przy użyciu urządzeń elektronicznych, lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, przeprowadzanego przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, policjant, który zatrzymał pojazd, poprzestaje na podaniu przyczyny zatrzymania. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się.

Kontrolujący, dla zwiększenia wydajności kontroli,  legalnie będzie mógł pominąć czynności przedstawiania  swojej osoby.


5. W § 4 ust. 7 rozszerzono katalog sytuacji możliwego wpuszczania uczestników ruchu do pojazdu Policji.

 • Do pojazdu Policji uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:
 • 1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;
 • 2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki, której jednostka samorządu terytorialnego zleciła lub którą utworzyła w celu wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego albo miejsca zamieszkania; 3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;
 • 4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
 • 5) przeprowadzenia czynności w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie o charakterze administracyjnym;
 • 6) umożliwienia uiszczenia, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, grzywny nałożonej mandatem karnym, w formie bezgotówkowej lub kaucji;
 • 7) przeciwdziałania próbie ucieczki osoby podlegającej kontroli, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że taka próba może zostać podjęta;
 • 8) sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób.

6. Zmienione i rozszerzone zostały paragrafy dotyczące kontroli technicznej pojazdów  (wstępnej lub szczegółowej).  Przewidziano również  kontrolę zabezpieczenia ładunku   (§ 5-11). Przepisy te będą w szczególności istotne dla kierujących pojazdami użytkowymi. W ustawie o transporcie drogowym narzucony jest limit 5% pojazdów użytkowych poddawanych drogowej kontroli technicznej rocznie.

7. Wprowadzono § 12, dotyczący odczytu wskazań drogomierza. Wszedł on w życie 1 stycznia 2020 czyli zgodnie z wejściem w życie stosownych zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 129 ust.  2 pkt  4a i art. 129l)

 • § 12. 1. Kontrolujący dokonuje odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli także wówczas, gdy nie poddaje tego pojazdu sprawdzeniu stanu technicznego.
 • 2. Przepisu ust. 1 można nie stosować w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5, a także podczas wykonywania kontroli drogowej w toku równoczesnego wykonywania przez kontrolującego zadań określonych w innych ustawach, w szczególności kontroli granicznej lub celnej.
 • 3. Kontrolujący może dokonać odczytu wskazań drogomierza pojazdu holowanego lub przewożonego, jeżeli istnieje taka możliwość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego.
 • 4. Dokonując odczytu wskazania drogomierza pojazdu niezarejestrowanego, dokonuje się ustalenia numeru VIN albo numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu oraz danych technicznych o pojeździe w zakresie marki i dodatkowo co najmniej jednej pozycji z kategorii danych technicznych wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy.
 • 5. Dane dotyczące odczytu wskazania drogomierza określone w przepisach wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy oraz, w przypadku pojazdu niezarejestrowanego, dane, o których mowa w ust. 4, kontrolujący przekazuje niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.
 • Kontrolujący zostali  właściwie zobowiązani do spisania stanu drogomierza przy niemal każdej kontroli i przekazania tych informacji do stosownej ewidencji.  § 12 jest kolejnym elementem walki z dość powszechną praktyką cofania stanów liczników drogomierzy w celu podniesienia wartości pojazdu.

8. Zmieniony został  paragraf o zatrzymywaniu dokumentów. Dodana została również możliwość zatrzymania karty kierowcy dostosowując treść rozporządzenia do zapisu art. 129 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • § 13. 1. Kontrolujący, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania albo kartę kierowcy, wydaje pokwitowanie odrębne dla każdego zatrzymanego dokumentu. Oryginał pokwitowania otrzymuje osoba, której zatrzymano dokument, kopię pozostawia się w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego. Wzór pokwitowania jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
 • 2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy. W razie konieczności wystąpienia do starosty z wnioskiem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w pokwitowaniu zamieszcza się informację o tym wniosku.

9. Wprowadzono zapisy o postępowaniu kontrolującego w przypadku zrywania plomb przy transporcie odpadów. Prawo do ich zrywania zostało wprowadzone art. 129 ust. 2 pkt 11a i 11b ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • § 14. 1. Jeżeli w celu fizycznej kontroli przewożonych odpadów konieczne było zerwanie plomby (plomb), po zakończeniu kontroli kontrolujący zakłada plombę zastępczą (plomby zastępcze), jeżeli zezwala na kontynuację jazdy.
 • 2. Z czynności zerwania plomby i założenia plomby zastępczej kontrolujący sporządza protokół. Oryginał protokołu otrzymuje kierujący pojazdem, kopię pozostawia się w dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
 • 3. Do zerwania plomby założonej przez organy celne uprawniony jest wyłącznie funkcjonariusz Służby Celno- Skarbowej.

10. Dodane zostały zapisy o postępowaniu kontrolującego w przypadku konieczności wystąpienia do starosty z wnioskami o ocenę stanu zdrowia kierującego (§ 15) lub o kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji (§ 16). W rozporządzeniu znalazły się również stosowne wzory wniosków.

11. Zmieniony został również  zapis o obowiązkach kierującego po otrzymaniu poleceniu o zatrzymaniu pojazdu. Dopisany pkt 3c konsumuje zapis wprowadzonego w art. 129l ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  obowiązku umożliwienia odczytu drogomierza.

 • § 24. 1. W przypadku podania przez kontrolującego polecenia lub sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem:
 • 1) zatrzymuje pojazd;
 • 2) trzyma ręce na kierownicy;
 • 3) na polecenie kontrolującego:
 • a) wyłącza silnik pojazdu,
 • b) włącza światła awaryjne,
 • c) umożliwia mu dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.
 • 2. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego.