Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2021 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 2328) z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiła rewolucja mandatowa.

Zmieniono treść art. 24 Kodeksu wykroczeń, określającego wysokość możliwych grzywien, wprowadzając dla wybranych naruszeń przepisów ruchu drogowego § 1a.

Za wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 1 i 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 93 § 1, art. 94 § 1, art. 96 § 3 lub art. 97a grzywnę wymierza się w wysokości do 30 000 złotych.

Podana wielkość do 30 tyś będzie w gestii sądu. W postępowaniu mandatowym policjant może ukarać mandatem maksymalnie do 5 tyś zł za jedno wykroczenie, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tyś zł. Wynika to zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia gdzie w art. 96 dodany został § 1ad. Dodatkowo aż do 8 tyś zł może wynosić grzywna nałożona w postępowaniu mandatowym za niewskazanie komu powierzyliśmy pojazd (§ 1d).

Jeszcze dotkliwsze kary będą mogły być wymierzane od 17 września 2022r. gdy zaczną obowiązywać zapisy art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń.

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Dla realizacji zmian w Kodeksie wykroczeń pojawiła się 30 grudnia 2021r. nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wymieniona została tabela B załącznika do rozporządzenia czyli ta tabela, która określa grzywny za łamanie przepisów o ruchu drogowym. Nowa tabela B do pobrania. Wysokość mandatów wzrosła znacząco, szczególnie za drastyczne przekraczanie dopuszczalnych prędkości, nieuprawniony wjazd na przejazd kolejowy, nieprawidłowe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie wobec pieszych.

Poniżej rozwinięcia cytowanych oznaczeń przepisów.

Kodeks wykroczeń

Art. 86. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • § 1.Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
 • § 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.
 • § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

Art. 86b. Naruszenie przepisów ruchu drogowego przez prowadzącego pojazd mechaniczny

 • § 1.Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:
 • 1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
 • 2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • 3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • 4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • 5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Art. 87.Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 • § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Art. 92.Niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem

 • § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 • § 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 92a. Niestosowanie się przez prowadzącego pojazd do ograniczenia prędkości

 • § 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

Art. 92b. Naruszenie zakazu wyprzedzania

 • Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Art. 93.Nieudzielenie przez uczestnika wypadku drogowego pomocy ofierze wypadku

 • § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 94. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu

 • § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Art. 96. Dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew przepisom prawa

 • § 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Art. 97a. Naruszanie zakazów w zakresie przejazdu przez tory kolejowe

 • Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:
 • 1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
 • 2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

art. 96:

 • § 1ad. W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 6000 zł.
 • § 1d. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 8000 zł.