Podziel się

W dniu 4 czerwca 2018 roku weszła w życie ustawa z 9 maja 2018 o zmianie ustawy –Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Formalnie ustawa ta uchyla art. 38 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym czyli  obowiązek aby mieć przy sobie i okazywać na żądanie  uprawnionego  organu  wymagane  dla  danego  rodzaju  pojazdu:

2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (dowód rejestracyjny) oraz

3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Tak przynajmniej stanowi art. 1 pkt. 1 tej ustawy.

Niestety art. 17 omawianej ustawy stwierdza, że poprzednie brzmienie art. 38 ustawy –Prawo o ruchu drogowym nadal ma być stosowane aż do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sprawne przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów (CEPIK) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub o jego zwrocie.

Zmiana okazuje się więc tylko ogłoszona ale nieobowiązująca.

Co najmniej trzy miesiące przed terminem wdrożenia omawianego pakietu systemu CEPIK– czyli faktycznego wejścia w życie omawianych ułatwień dla kierowców- będzie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosowny komunikat ministra do spraw informatyzacji. Minister Cyfryzacji  określił prognozowany termin uruchomienia stosownego pakietu w systemie CEPIK, na koniec  bieżącego roku.

Nadal więc organy kontroli ruchu drogowego mają prawo żądać okazania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy OC. Nadal w określonych sytuacjach dowód rejestracyjny może być fizycznie zatrzymany i nadal za  brak dokumentów będziemy ukarani grzywną.

Skomentuj

komentarze