Pierwsza istotna dla kierowców zmiana wejdzie w życie 4 października 2020r.

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) wprowadzająca szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Niestety wejście w życie całego pakietu deregulacyjnego zostało rozłożone na minimum dwa lata.

4 października 2020r. zacznie obowiązywać art. 1 pkt 38 lit e ww. ustawy który dodaje ust. 6a w art. 132 Ustawy prawo o ruchu drogowym.

6a. Zwrotu  zatrzymanego  dowodu  rejestracyjnego  (pozwolenia  czasowego)  w przypadkach,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego następuje obecnie   w drodze adnotacji w centralnej ewidencji pojazdów. W sytuacji, w której policjant,  funkcjonariusz  Straży  Granicznej  albo  funkcjonariusz Służby  Celno-Skarbowej  zatrzyma  dowód  rejestracyjny  (pozwolenie  czasowe)
w związku ze stwierdzenie lub uzasadnionym przypuszczeniem, że pojazd:

  • zagraża  bezpieczeństwu  w szczególności  po  wypadku  drogowym, w którym  zostały uszkodzone  zasadnicze  elementy  nośne  konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  • zagraża porządkowi ruchu,
  • narusza wymagania ochrony środowiska,
  • nie  został  poddany  badaniu  technicznemu w wyznaczonym    terminie    lub    termin    badania  nie  został  wyznaczony prawidłowo

nie będzie konieczna wizyta w starostwie z zaświadczeniem od diagnosty.

Diagnosta od 4. 10 20 r. uznając pojazd za sprawny lub wyznaczając prawidłowy termin następnego badania, będzie mógł samodzielnie dokonać adnotacji w systemie centralnej ewidencji pojazdów o zwrocie wcześniej zatrzymanego dokumentu.

Również 4 października wchodzi w życie art. 100ar ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 Art. 100ar. Każdemu zainteresowanemu, który zostanie uwierzytelniony w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru blankietu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, są udostępniane następujące dane:

  • 1) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
  • 2) data ważności uprawnienia;
  • 3) data ważności dokumentu;
  • 4) seria i numer blankietu;
  • 5) informacja o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany

Następne zmiany deregulacyjne wejdą w życie 5 grudnia 2020r. Będzie to cały pakiet zmian w przepisach. Najistotniejsza zmiana to brak konieczności posiadania przy sobie w ruchu krajowym blankietu polskiego prawa jazdy.