29 czerwca 2018 r. opublikowany został stosowny komunikat Ministra Cyfryzacji – tak więc możliwość pozostawiania w domu dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) stanie się faktem z dniem 1 października 2018 r.

Art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogowym będzie miał ostatecznie następującą treść:

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) uchylony

3) uchylony

3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978);

4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

  1.  Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokumenty, o których mowa  w ust. 1 pkt 1  i 3a–5,  oraz dokument  stwierdzający  dopuszczenie  pojazdu  do  ruchu  i dokument  potwierdzający  zawarcie  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  posiadacza  pojazdu  lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.”;

 

Przeciętny kierowca, od 1 października bieżącego roku, będzie musiał na drodze okazać jedynie prawo jazdy. Dane wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz umowę OC organy kontroli ruchu drogowego sprawdzą drogą teleinformatyczną.

Zwracamy jednak uwagę, że przepisy te obowiązują naszych kierowców tylko w Polsce i to dla pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju.

Dokumenty pojazdu okażą się również nadzwyczaj przydatne w razie kolizji, gdy będziemy zmuszeni podać dane dotyczące pojazdu i zawartej umowy odpowiedzialności cywilnej innemu uczestnikowi tej „stłuczki”. Oczywiście wszystkie dane, wezwani policjanci, będą w stanie pozyskać z systemu CEPIK, ale czy zawsze warto na miejsce kolizji wzywać organy kontroli ruchu?

W praktyce może się okazać, że dokumenty i tak warto mieć ze sobą a z dobrodziejstwa omawianego przepisu korzystać tylko w razie kontroli gdy o dokumentach faktycznie zapomnimy.